• /media/1001/nico.jpg
  • /media/1002/2.jpg
  • /media/1005/3.jpg
  • /media/1006/4.jpg
/media/1005/3.jpg

6. Ondersteuning scholen

 

Het Expertise Centrum biedt ondersteuning aan scholen in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het vormgeven en implementeren van goed onderwijs waarin de leerling zijn of haar potentie kan waarmaken. Wij richten onze aandacht en activiteiten op de leerling, de organisatie, de individuele docent en ouders/verzorgers. In samenwerking met hen werken wij aan een effectieve leeromgeving.

6.1. Scholing

Het Expertisecentrum kan afhankelijk van de vraag diverse scholingen bieden aan docenten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders etc. Voorbeelden van scholingen zijn: psychopathologie in het onderwijs, signaleren en omgaan met dyslexie en/of dyscalculie en het werken met handelingsplannen.

6.2. Consultatie

Bij een consultatie geven onze medewerkers advies op maat over de ondersteuningsmogelijkheden van specifieke  leerlingen  en/of en de ondersteuningsvraag van de docenten met het omgaan van (specifieke) leerlingen. Doel is de handelingsbekwaamheid van de docenten te vergroten en het leerproces van de leerlingen te verbeteren.

6.3. Coaching van docenten

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

6.4. Workshop “Werken met De Klassenscan”

“De Klassenscan” is een instrument om de ondersteuningsvraag van een klas goed in beeld te brengen en er een groepsaanpak aan te verbinden. Na een korte introductie van de werkwijze brengt de mentor, samen met een vakdocent, de klas in kaart. Dit vraagt van hen om verder te kijken, voorbij het gedrag van de leerling en na te denken over de achterliggende factoren en wat een leerling nodig heeft. Gedragsdeskundigen van het Expertisecentrum helpen tijdens de workshop waar nodig, geven uitleg over testresultaten en helpen bij het maken van de stap naar handelingsgericht werken.

6.5.  (Vervolg) Workshop “Werken met het Ontwikkelingsperspectiefplan”

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de volgende groepen van leerlingen moet een plan worden opgesteld in de eerste 6 weken na de start van het onderwijs voor deze leerling: leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), leerlingen in het praktijkonderwijs, leerlingen met een rugzak vanuit de oude systematiek en de leerlingen die extra ondersteuning krijgen op uw school.
Het OPP is afgestemd met leerling en ouder of verzorger; er vindt minimaal 1 keer per jaar een evaluatie plaats met zowel ouder/verzorger als leerling. Het OPP wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend.

6.6. Inzet begeleider passend onderwijs (BPO-er)

De BPO richt zich onder de regie van de school op de ondersteuning van leerlingen en docenten op de school. Ook heeft de BPO een rol in de beleidscyclus van de school. Elke school kijkt immers hoe de ondersteuning van leerlingen kan worden geoptimaliseerd en expertise zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Vanuit het samenwerkingsverband Koers VO heeft elke school recht op een bepaald aantal uren BPO. Voor de inzet ontvangt u vanuit Koers VO een vergoeding.

Koers VO heeft voor de BPO een kwaliteitskader omschreven. Onze BPO voldoen aan deze kwaliteitseisen.